Saro | Coach

Uplift Sports B.V.  Algemene voorwaarden

1. Partijen

2. SARO MOVES is een handelsnaam van Uplift Sports B.V.: Uplift Sports, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87974584, gevestigd te Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 15, 1431BA, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

3. Verdere gegevens van Uplift Sports:

Websites: www.uplift-sports.nl

Email: [email protected]

Telefoonnummer: 06-16115454

Btw-identificatienummer: NL864464502B01

3. De Deelnemer: de (potentiële) deelnemer die deelneemt aan de aangeboden diensten van Uplift Sports of daaraan wenst deel te nemen.

4. Training: iedere combinatie van plaats, dag, tijdstip en door Uplift Sports georganiseerde training met een op lichamelijke activiteit gerichte dienst.

2. Toepasselijkheid

3. Uplift Sports verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Uplift Sports en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

4. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Deelnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Derden die door Uplift Sports bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

7. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

8. Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn bijgevoegd. Door het verstrekken van de opdracht verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen, de inhoud ervan te kennen en hiermee akkoord te zijn.

3. Aanbod en de overeenkomst

4. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Uplift Sports is aangegeven.

5. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. De prijzen op de website zijn uitdrukkelijk slechts richtprijzen en derhalve niet bindend.

6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Uplift Sports.

7. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat De Deelnemer de offerte of het lidmaatschap van Uplift Sports heeft geaccepteerd en ondertekend en Uplift Sports de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.

8. De offerte geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, tenzij anders overeengekomen en behoudens tegenbewijs. Slechts indien door Uplift Sports bij de bevestiging van de overeenkomst wordt afgeweken van de offerte, geldt de overeenkomst als omschreven in de bevestiging.

4. Prijzen

5. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

6. Tenzij anders overeengekomen dient De Deelnemer het verschuldigde honoraria in zijn geheel direct voorafgaand aan de aanvang van de trainingen te hebben voldaan en vindt betaling plaats door middel van automatische incasso. De Deelnemer verstrekt aan Uplift Sports een machtiging om de overeengekomen prijs door middel van automatische incasso van de bankrekening van De Deelnemer af te schrijven. Wanneer op factuur wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

7. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Uplift Sports is De Deelnemer niet toegestaan betalingsverplichtingen te verrekenen en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

8. Uplift Sports is gerechtigd om de tarieven te verhogen door bijvoorbeeld te indexeren conform het toepasselijk CBS-cijfer. In elk geval is Uplift Sports gerechtigd om zonder instemming van De Deelnemer eenmaal per jaar een prijsstijging door te voeren van maximaal 3%. Indien Uplift Sports een hogere prijsstijging wenst, heeft zij een wachttermijn van 1 maand, waarbij De Deelnemer het recht heeft om de overeenkomst binnen die termijn schriftelijk te ontbinden. Bij gebreke daarvan wordt De Deelnemer geacht akkoord te zijn met de prijsstijging.

9. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf of rechtspersoon is, is Uplift Sports bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn terstond gerechtigd om Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom – inclusief incassokosten – per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van EUR. 40,- exclusief btw.

5. **Uitvoering van de overeenkomst

**1. De Deelnemer verkrijgt pas het recht om aan de trainingen deel te nemen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle betalingen door De Deelnemer zijn voldaan.

6. Uplift Sports zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Deelnemer Uplift Sports altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

7. Het staat Uplift Sports vrij trainingen te laten uitvoeren door derden. De toepassing van art. 7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

8. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van trainers en of locatie aangegaan.

9. De Deelnemer aanvaardt dat de planning van de training kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld verhindering. Uplift Sports is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht de training uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid van Uplift Sports.

10. De verbintenis van Uplift Sports bestaat te allen tijde uit een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk geen resultaatverbintenis.

11. Uplift Sports zal zich naar beste kunnen inspannen om De Deelnemer te ondersteunen bij het behalen van de gestelde doelstellingen. De begeleiding van Uplift Sports heeft dan ook geen medisch karakter en is niet gelijk te stellen met een behandeling door een (fysio)therapeut.

12. Uplift Sports behoudt zich het recht voor de indeling (plaats en tijd) en de inhoud (invulling van de trainers) van de training te wijzigen. Bij onvoldoende aanmeldingen kan een training worden geannuleerd of naar een later tijdstip worden verschoven.

13. Uplift Sports heeft het recht de overeenkomst met De Deelnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen indien:

14. a) Aan De Deelnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, De Deelnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Deelnemer onder curatele of bewind wordt gesteld.

6. Vervanging, wijziging en annulering

7. Een verhinderde Deelnemer kan op verzoek en in overleg worden overgeboekt naar eenzelfde Training op andere data of datum, tenzij de Training op maat door Uplift Sports voor een specifieke dag is ontwikkeld.

8. Een Training kan tot 24 uur voor de afgesproken datum, in overleg kosteloos door De Deelnemer worden verplaatst naar een andere datum.

9. Annulering of verplaatsing kan zowel via de mail als telefonisch; als datum van annulering of verplaatsing geldt de datum waarop annulering door Uplift Sports ontvangen is.

10. Uplift Sports is gerechtigd om een Training te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de Trainingsdag. De Deelnemer wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Uplift Sports zal het door De Deelnemer betaalde Trainingsbedrag restitueren. Indien De Deelnemer gebruik maakt van een alternatieve door Uplift Sports aangeboden Training, wordt het Trainingsbedrag niet gerestitueerd.

7. Verplichtingen van De Deelnemer

8. In verband met de veiligheid van Deelnemers en derden is De Deelnemer gehouden alle door trainers gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen.

9. De Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor geschikte kleding en schoenen, deze worden niet door Uplift Sports verstrekt.

10. Deelname aan een Training brengt risico’s met zich mee en vereist een goede fysieke en psychische gesteldheid. De Deelnemers zijn hiervan op de hoogte en bevestigen aan de vereisten voldoen.

11. Voorafgaand aan de uitvoering dient De Deelnemer de afgesproken en benodigde informatie aan Uplift Sports te verschaffen, zoals de (medische) gegevens van De Deelnemer en het juiste profiel van De Deelnemer. De Deelnemer staat ervoor in dat deze informatie juist en volledig is. Uplift Sports mag op deze informatie vertrouwen en zal naar haar beste weten beoordelen of De Deelnemer geschikt is om deel te nemen aan de Trainingen. De verantwoordelijkheid voor de geschiktheid ligt bij De Deelnemer zelf. Indien het profiel van De Deelnemer naar oordeel van Uplift Sports niet geschikt blijkt, De Deelnemer gedragingen en nalaten vertoont die ertoe leiden dat (verdere) deelname door De Deelnemer een risico oplevert voor (eigendommen van) De Deelnemer, Uplift Sports of derden of niet voldoende begeleiding aan De Deelnemer of andere deelnemers kan bieden, dan heeft Uplift Sports het recht om verdere deelname van De Deelnemer te beëindigen. De Deelnemer heeft geen recht op restitutie of schadevergoeding.

12. De Deelnemer wordt geacht 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn zodat een adequate voorbereiding kan worden gebezigd. Gevolgen van een te late aanwezigheid, zoals het missen van de warming up, zijn voor risico van De Deelnemer.

13. Door het niet bezoeken van de training vervalt de financiële verplichting jegens Uplift Sports niet.

14. Indien de Training plaatsvindt op een door Opdrachtgever geselecteerde locatie gelden de aanvullende op Opdrachtgever rustende verplichtingen:

15. a) Zorgen voor (een) veilige en schone ruimte(s);

16. b) Ervoor zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Uplift Sports behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;

17. c) Het op een zodanige wijze inrichten van de ruimtes waarin de Training plaatsvindt dat Uplift Sports onmiddellijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;

18. d) Er zorg voor dragen dat Uplift Sports beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, (veilige) opslag en/of afvoer van eventuele hulpmiddelen.

19. Indien naar het oordeel van Uplift Sports blijkt dat de omstandigheden ter plaatse dusdanig zijn dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd, de begeleiding niet ongestoord kan plaatsvinden of er anderszins sprake is van belemmeringen in de uitvoering van de opdracht, zal de afspraak geen doorgang vinden of voortijdig worden beëindigd zonder dat hierdoor voor Opdrachtgever enige aanspraak op restitutie van betaalde gelden of vergoeding van schade ontstaat.

20. Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:

21. a) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;

22. b) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

23. In het geval De Deelnemer derden bij de opdracht wenst te betrekken, bijvoorbeeld de (klein)kinderen van De Deelnemer, en dit door Uplift Sports schriftelijk is goedgekeurd, is De Deelnemer zelf verantwoordelijk voor de toezicht op die derde en tevens voor het handelen en nalaten van die derde. Indien De Deelnemer en/of derde te dien aanzien schade lijdt, zal De Deelnemer en/of derde Uplift Sports vrijwaren in dezen.

8. Aansprakelijkheid en Garanties

9. Uplift Sports geeft geen garanties of toezeggingen aangaande enig door De Deelnemer te behalen resultaat, zoals een bepaalde conditie en/of (doel)gewicht. De Deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen voedings- en gezondheidssituatie. Daarnaast is De Deelnemer verantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen en dient daarbij zelf te bepalen of deze adviezen in de (gezondheid) situatie passen.

10. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat het beoefenen van sport risico’s met zich kan meebrengen, het gebruik van de diensten en/of faciliteiten van Uplift Sports is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van De Deelnemer.

11. Uplift Sports is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na het gebruik van de diensten en/of faciliteiten van Uplift Sports.

12. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is Uplift Sports bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met De Deelnemer, zonder dat De Deelnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

5. Mocht Uplift Sports onverwijld jegens De Deelnemer aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Uplift Sports gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of anders tot de hoogte van het eventuele honorarium van de schadeveroorzakende gebeurtenis, te vermeerderen met 15%.

6. Aansprakelijkheid van Uplift Sports reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of verlies van inkomen.

7. De Deelnemer vrijwaart Uplift Sports voor de in verband met de Overeenkomst ontstane schade van derden doordat Uplift Sports heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Deelnemer onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte, informatie, gegevens en bescheiden. De Deelnemer is derhalve zelf verantwoordelijk voor de informatie, inhoud en know how die De Deelnemer aanlevert c.q. verstrekt.

13. De Deelnemer vrijwaart Uplift Sports voor aanspraken van derden, die in verband met het gebruik door De Deelnemer(s) van de diensten en/of faciliteiten van Uplift Sports schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Uplift Sports toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van De Deelnemer. Indien Uplift Sports uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is De Deelnemer gehouden Uplift Sports ten aanzien van deze schade te vrijwaren.

8. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Uplift Sports tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Indien De Deelnemer schade lijdt moet dit terstond aan Uplift Sports worden gemeld. Daarbij is De Deelnemer verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken.

14. Uplift Sports is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website en/of andere communicatie.

15. De Deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en nalaten en eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt aan (eigendommen van) Uplift Sports, andere deelnemers of derden. De Deelnemer vrijwaart Uplift Sports voor deze schade. De Deelnemer verklaart hiervoor een toereikende aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

9. Overmacht

10. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Uplift Sports geen invloed kan uitoefenen. Hieronder is mede begrepen: weersomstandigheden, ziekte of letsel bij of overlijden van de aan Uplift Sports verbonden personen en/of de door haar ingeschakelde derden, materieelproblemen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport, pandemieën, epidemieën en overheidsmaatregelen. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Uplift Sports opgeschort.

11. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Uplift Sports onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Uplift Sports bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Deelnemer en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding of restitutie ontstaat.

12. Indien Uplift Sports bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

10. Geheimhouding en Intellectueel Eigendom

11. De Deelnemer bekend dat het Intellectueel Eigendom inzake de dienstverlening van Uplift Sports, inclusief de door of namens Uplift Sports verzorgde (online) training, toebehoort aan Uplift Sports. Het is De Deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uplift Sports niet toegestaan om enige, al dan niet door Uplift Sports openbaargemaakte, inhoud van de begeleiding of andere voortbrengselen van de geest te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

12. Uplift Sports behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Uplift Sports heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van De Deelnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Alle partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst, inclusief informatie ten behoeve van trainingen verzorgd door Uplift Sports hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De informatie over Uplift Sports, waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegevens in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door De Deelnemer geheim gehouden dienen te worden.

14. De Deelnemer is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Uplift Sports onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens van De Deelnemer en derden verwerkt. De Deelnemer garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de AVG, die door Uplift Sports wordt ingevoerd of verwerkt of anderszins door Uplift Sports verwerkt worden. Bij De Deelnemer ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. De Deelnemer staat er jegens Uplift Sports voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Deelnemer vrijwaart (de medewerkers van) Uplift Sports van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

12. In het geval dat uit de Overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Uplift Sports haar (hoofd)vestigingsplaats heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Uplift Sports haar hoofdvestigingsplaats heeft.

ã Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bleijerveld Juridisch advies www.bleijerveldjuridischadvies.nl